CAR
メーカー名から検索

メーカー名 マツダ
車名 フレア/フレア カスタム スタイル
型式/通称名  
排気量  
年式  
タイプ  
駆動方式  
   
型式/通称名 年式 排気量 タイプ 駆動方式
DAA-MJ44S/HS,カスタムスタイル HS(S- エネチャージ) H27.9 ~H29.2
(2015.9 ~2017.2)
660 CVT 2WD
DAA-MJ44S/HS,カスタムスタイル HS(S- エネチャージ) H27.9 ~H29.2
(2015.9 ~2017.2)
660 CVT 4WD
DBA-MJ34S/ H27.9 ~H29.2
(2015.9 ~2017.2)
660 CVT 2WD
DBA-MJ34S/ H27.9 ~H29.2
(2015.9 ~2017.2)
660 M/T 2WD
DBA-MJ34S/ H27.9 ~H29.2
(2015.9 ~2017.2)
660 CVT 4WD
DBA-MJ34S/ H27.9 ~H29.2
(2015.9 ~2017.2)
660 M/T 4WD
DAA-MJ44S/カスタムスタイル HT(S- エネチャージ) H27.8 ~H27.9
(2015.8 ~2015.9)
660 CVT 2WD
DAA-MJ44S/カスタムスタイル HT(S- エネチャージ) H27.8 ~H27.9
(2015.8 ~2015.9)
660 CVT 4WD
DAA-MJ44S/HS,カスタムスタイル HS(S- エネチャージ) H26.9 ~H 27.9
(2014.9 ~2015.9)
660 CVT 2WD
DAA-MJ44S/HS,カスタムスタイル HS(S- エネチャージ) H26.9 ~H 27.9
(2014.9 ~2015.9)
660 CVT 4WD
DBA-MJ34S/ H24.12 ~H 27.9
(2012.12 ~2015.9)
660 M/T 2WD
DBA-MJ34S/ H24.12 ~H 27.9
(2012.12 ~2015.9)
660 M/T 4WD
DBA-MJ34S/ H24.10 ~H 27.9
(2012.10 ~2015.9)
660 CVT 2WD
DBA-MJ34S/ H24.10 ~H 27.9
(2012.10 ~2015.9)
660 CVT 4WD
DBA-MJ34S/カスタムスタイル XT H24.10 ~H 27.9
(2012.10 ~2015.9)
660 CVT 2WD
DBA-MJ34S/カスタムスタイル XT H24.10 ~H 27.9
(2012.10 ~2015.9)
660 CVT 4WD
TOP